SOUTHEAST ASIA-PACIFIC

28.05.2020 - 05.06.2020

BUY KOREA

Connecting global buyers and Korean suppliers

เชื่อมโยงผู้ซื้อทั่วโลกและซัพพลายเออร์จากประเทศเกาหลี

INTRODUCTION

'Online Korea Expo, Thailand 2020' opens with a greater collection of Korea's fine products and business opportunities from Korea.

29 companies with proven track records joined to introduce brand-new items and business from Korea.

Explore the opportunities and grab the chance for the future.

'Online Korea Expo, Thailand 2020' อีเว้นท์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และโอกาสทางธุรกิจจากประเทศเกาหลี  ด้วยความร่วมมือจาก 29 บริษัทชั้นนำ ซึ่งมีประวัติการทำงานที่น่าเชืื่อถือ เพื่อแนะนำสินค้าและธุรกิจใหม่ ให้คุณได้ค้นหาธุรกิจที่ใช่และคว้าโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต

1/1

EXHIBITORS

BOOK NOW!

1:1 online business meeting

provides a chance to grab the business for the future.

การประชุมทางธุรกิจแบบออนไลน์ 1:1

สร้างโอกาสให้การทำธุรกิจในอนาคตของคุณ